கோவிட்-19 ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் 1 டெஸ்ட்/கிட் [நாசோபார்னீஜியல் ஸ்வாப்]